1. SeH pat
1) naQ jIHDaq 'oHbe' wov pagh grid
host mInDu'lIj SeH chaq pagh wej
plugged QumpIn tlhegh pagh chomuvbe''a'
plugged ngeH chaw' pagh chomuvbe''a'

rar De' tlhegh ofmultimedia chaw', jon chaw', chaw' ngeH toH pagh chomuvbe''a'.
boch chemvaH Ho'Du' position chaw' jp1 jp2 pagh 'oHbe' ok¡±, host poS
QumpIn tlhegh toH plugged
ngeH chaw' 'elqa' insert
toH multi-media chaw' vuDmey tlhopDaq chaw', chaw' ngeH tlhegh rar.
jp1 lIS, location leQ jp2

De'wI' jIH protection QaQ pagh chomuvbe''a' pagh bey' jIHDaq qIj pagh SuD. (synchronous jIHDaq)

2) Hoch poH ghorgh start led SeH pat 'oHbe' laH com rut mutlha'taH SabtaHbogh signal De' ngeH Samta'meH, wej rar acquisition chaw' tlhegh pagh, com 'ej QuQ narghtaHvIS 'oH De'wI' Duy'. rar De' tlhegh pagh ngaSwI' yuvtlhe' wIngaQmoHta'DI' De'wI'
3) jIHDaq naQ shake pagh, ghItlhvam chonaDmo', cha'logh vaj, "De' tlhegh DuqIppu'chugh De'wI' jIHDaq check.
dvi cable DuqIppu'chugh multimedia chaw' ngeH chaw' check
DubelmoHchugh reinsert pagh signal cable, cable rut mutlha'taH dvi, reinforce ngaSwI' yuvtlhe' wIngaQmoHta'DI' pagh ngeH chaw' ngaSwI' yuvtlhe' wIngaQmoHta'DI' "chaw' Duy' ngeH".

2. 'ay' yItungHa', qaH QaQ
1) laH not tlheD bobcho'
not tlheD SaS lurgh puS bobcho', vaj check motlh 'ej abnormal bobcho' cable connection vaj pagh chomuvbe''a'.
pagh 245 Qeb luq pagh chomuvbe''a'.
not tlheD chong lurgh puS bobcho', check HoS supply Hechmo' luq pagh chomuvbe''a'.
+ supplied 5v pagh gnd pagh chomuvbe''a'.
+ short-circuit 5v pagh gnd pagh chomuvbe''a'
2) SaS lurgh bobcho' correspond bobcho' joq 'oHbe' wov pagh abnormal bey'
correspond bobcho' qamDu' 'emDaq-tlhegh signal leakage pagh welding, tlhegh, signal check check veb pagh welding pagh resistance welding leakage.
3) cha' tlhegh wa' bobcho' wov DeSDu' poH rap (tlhegh wa' motlh, latlh tlhegh wov poH ghorgh bey' bIngDaq ghItlh leghlu'.
DubelmoHchugh short-circuit check vaj cha' tlhegh corresponding pagh chomuvbe''a'.
4) wa'DIch bID pagh wej wov pagh wej cha' properly bID cha'DIch, Doq pagh SuD, Hoch bobcho' color Hutlh, nuqneH check output r.g b 245 luq pagh chomuvbe''a'.
juS motlh output 595 qamDu' abnormal qamDu' 595 'ej pagh chomuvbe''a' check
lulegh chaq input qamDu' luq orgnd, +5 LUT VAGH short-circuit pagh chomuvbe''a'.


Quick Contact

Contact Information

3rd.Building, Hengchangrong (Hi Tech) Tækni Park, Shilongzai, Shiyan Town, Shenzhen, Kína

+86-18666293377

sales@newstar-led.com

SOCIALS

Message Board