1. (qIj jIHDaq) wej Qap naQ jIHDaq
(1) HoS supply check
(2) check signal connection (cat5, dvi cable) (synchronous jIHDaq)
(3) vaj synchronous jIHDaq, Dev SuD check chaw' ngeH 'ej chaw' Hev jotlhmeH twinkling 'oH pagh chomuvbe''a'.
(4) pc jIH check jotlhmeH je qIj 'oH QaD joq jIHDaq bey' mIchHom qIj pagh watlh SuD. (synchronous jIHDaq)
2. (qIj bobcho') wej Qap bobcho' toDlu'meH Dev
(1) wej Qap, nuqneH ribbon cable DuqIppu'chugh motlh unit bobcho' unnormal unit bobcho' check jotlhmeH connectted pagh chomuvbe''a', pagh wa'DIch bobcho' vo' nIH Dop ngaSwI' yuvtlhe' wIngaQmoHta'DI' HeghDI' jIHDaq qab successive bobcho' qaStaHvIS SaS.
(2) wej Qap successive moudels qaStaHvIS chong, nuqneH HoS supply Hoch bobcho' check.
3. wej Qap wa' row jatlhtaH bobcho'.
(1) row check jotlhmeH rar output 'emDaq 4953.
(2) check 138 encoder.
(3) check 4953.
(4) check vcc 'ej gnd 4953.
(5) output 74hc138 'ej 4953 yISeH 'emDaq check chaq connectted pagh chomuvbe''a'.
4. Qap unit bobcho' doesn't.
(1) 595 motlh check pagh chomuvbe''a'.
(2) mu'meywIj checking 'ej moudle correspond common 'emDaq tInwI' rar pagh chomuvbe''a'.
(3) check rar 595 output 'emDaq moudle 'emDaq pagh chomuvbe''a'.
5. wa' color, wej qaStaHvIS bID pagh beq led naQ.
(1) check 245 r, g, b De' output.
(2) 'emDaq 595 output motlh unmormal 595 input 'emDaq 'ej check jotlhmeH connectted vaj pagh chomuvbe''a'.


Quick Contact

Contact Information

3rd.Building, Hengchangrong (Hi Tech) Tækni Park, Shilongzai, Shiyan Town, Shenzhen, Kína

+86-18666293377

sales@newstar-led.com

SOCIALS

Message Board